Vedtægter

Vedtægter for "EDR Vejle Afdeling – OZ5VEJ".
§ 1 Foreningens navn er: "EDR Vejle afdeling - OZ5VEJ".
Foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune.
§ 2 Foreningens mål er:
• at samle amatørradiointeresserede.
• at virke for amatørradiobevægelsens udvikling.
• at arbejde for en forbedring af radioamatørernes vilkår.
• at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen.
• at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og overfor myndighederne.
• at afholde kurser og foredrag om emner der er relevante for radioamatører.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
§ 3 Som medlem optages enhver person der er interesseret i amatørradio.
Optagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent baseret på bestyrelsens budget. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revideret regnskab fremlægges ved generalforsamlingen.
§ 4 Et medlem, der gennem sin færden og optræden modvirker foreningens formålsparagraf (§ 2), kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning.
Eksklusionen skal forelægges til godkendelse på den nærmest følgende generalforsamling.
Den ekskluderede har ret til personligt at fremlægge sine synspunkter, inden generalforsamlingen træffer sin afgørelse.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kan ikke indankes for domstolene.
§ 5 Alle medlemmer undtagen æresmedlemmer betaler kontingent.
Der betales forholdsmæssigt kontingent ved optagelse i foreningen.
Opkrævning af kontingent udsendes i forbindelse med generalforsamlingen.
Overholdes betalingsfrist ikke, slettes medlemskabet.
Et medlem skal være medlem af afdelingen i mindst 3 måneder for at få stemmeret til en generalforsamling.
§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst formand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af landsforeningen EDR
Bestyrelsen kan beslutte, at en sevt valgt sekretær og evt. valgte suppleanterne indgår i bestyrelsesarbejdet, og deltager i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen vælges for to år, forskudt således at formand og kasserer er ikke på valg samme år.
Revisor vælges hvert år.
En. sekretær kan vælges hvert år.
Suppleanter kan vælges hvert år.
§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af april måned med følgende dagsorden: Ulige år:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Evt. valg af sekretær og bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Fremtiden
10. Eventuelt.
Lige år:
l. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af kasserer.
7. Evt. valg af sekretær og bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Fremtiden
10. Eventuelt.
§ 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem OZ eller skriftligt til medlemmerne via mail mindst 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til ændring af vedtægter er vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtagelse af øvrige forslag kræver almindeligt flertal.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Hvis et medlem kræver skriftlig afstemning skal afstemninger ske skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis flertallet en i bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Afholdelse skal ske senest en måned efter begæringen.
Indvarsling skal ske skriftligt (evt. via mail) til medlemmerne mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted.
§ 11 Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er særlig fremhævet i indkaldelsen, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Der skal samtidig træffes bestemmelse angående foreningens aktiver og passiver.
§ 12 Foreningen ejer en 70 cm repeater
Repeateren drives af et repeaterudvalg, som nedsættes af generalforsamlingen.
Forretningsorden for repeaterudvalget fastsættes af generalforsamlingen.
Ved foreningens opløsning (i henhold til § 11) skal 70 cm repeateren så vidt muligt bibeholdes på en QTH, hvor dækningen er Vejle centrum.
Det skal ske ved at repeateren og tilhørende teknisk udstyr vederlagsfrit tilbydes en repeaterforening. Ved overdragelse til denne repeaterforening skal aftales, hvad der skal ske med udstyret, hvis repeaterforeningen nedlægges.
Hvis denne repeaterforening ikke er dannet senest 3 måneder efter den i par. 11omtalte generalforsamling, overgår repeateren og tilhørende teknisk udstyr til landsforeningen EDR.
Ved foreningens (EDR Vejle afdeling – OZ5VEJ) opløsning udpeger generalforsamlingen to personer, der skal sørge for repeaterens overdragelse.
§ 13 Foreningens adresse er: Formandens adresse.
Således vedtaget på generalforsamling den. 6 marts 2012
OZ4N Palle Iversen OZ8XW Flemming

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014 Kim Wind OZ1JUX. All Rights Reserved.